støjskærm

Indirekte støjreduktion:

Støjskærme og jordvolde

Ved de store trafikårer forsøges støjen ofte dæmpet ved hjælp af jordvolde, støjskærme og plankeværker, som desværre ofte skaber flere problemer end de løser.

Meget høje støjskærme 'giver tunnelvirkning' - dog uden tunnellens støjreducerende virkning.
'Byen' bliver et mærkeligt sted bag sådanne fysiske barrierer...
Støjskærme er den klassiske løsning, som hidtil har været det middel alle tyede til. Men Vejdirektoratets forsøg viser, at en støjskærm kun har en begrænset effekt for de nærmestboende og ingen betydning har for, hvor langt støjen spreder sig.
Den typiske støjskærm langs motorvejen i et parcelhusområde dæmper kun støjen 2-4 dB. Dæmpningen er altid størst lige bag ved skærmen og aftager hurtigt med afstanden. Derfor er støjskærme sjældent velegnede som eneste 'løsning', men må kombineres med andre tiltag. En hastighedsnedsættelse dæmper bedre og har effekt både tæt på og på afstand.

Støjskærme har større effekt på støjens høje toner end på de dybe.
Lastbiler og busser udsender mere lavfrekvent støj end personbiler. Derfor vil lastbiler fremstå tydeligere i støjbilledet, selvom der er bygget en støjskærm.

Træer og buske som støjskærm: Som regel vil støjen gå gennem beplantning, men f.eks en tæt nåleskov kan virke støjdæmpende.PRØV selv Vejdirektoratets 'støjslærms-effektmåler' ved at klikke HER.

(Husk at indstille de forskellige parametre: Landevej / motorvej, skærmens højde etc.).

Jordvolde og støjskærme hører normalt slet ikke hjemme i egentlig bymæssig bebyggelse, fordi volden/skærmen virker som en bymæssig barriere eller skillemur.
De kan dog være berettigede langs motorveje og jernbaner i bymæssig bebyggelse, fordi disse i forvejen udgør en bymæssig barriere.
Jordvolde kan her med fordel udnyttes til rekreative fritidsformål for beboerne.
Langs større veje i byen kan støjskærme med fordel erstatte hækken etc.

Effekten af en typisk støjskærm langs motorvejen er desværre alt for ofte meget beskeden.
Ofte er det kun de første 2-3 parcelhusrækker, der oplever en beskeden støjreduktionen - ofte på blot 2-3 dB