støjskærm

Indirekte støjreduktion:

Støjskærme og jordvolde

Ved de store trafikårer forsøges støjen ofte dæmpet ved hjælp af jordvolde, støjskærme og plankeværker, som desværre ofte skaber flere problemer end de løser.

Meget høje støjskærme 'giver tunnelvirkning' - dog uden den rigtige tunnels støjreducerende effekt.
'Byen' bliver et mærkeligt sted bag sådanne fysiske barrierer...
Støjskærme er den klassiske løsning, som hidtil har været det middel alle tyede til. Men forsøg viser, at en støjskærm kun har en begrænset effekt for de nærmestboende og ingen betydning har for, hvor langt støjen spreder sig.

Støjskærme har nærmest ingen effekt over for den lavfrekvente støj fra tunge køretøjer som lastbiler og busser, der udsender mere lavfrekvent støj end personbiler. Derfor vil lastbiler fremstå tydeligere i støjbilledet, selvom der er bygget en støjskærm.

Den typiske støjskærm langs motorvejen i et parcelhusområde dæmper kun den mellemfrekvente støj 2-4 dB(A). Denne begrænsede dæmpning gælder lige bag ved skærmen og aftager hurtigt med afstanden. En hastighedsnedsættelse dæmper støjen bedre og har effekt både tæt på og på afstand.

PRØV selv Vejdirektoratets 'støjslærms-effektmåler' ved at klikke HER...

(Husk at indstille de forskellige parametre: Landevej / motorvej, skærmens højde etc.).


Jordvolde og støjskærme hører normalt slet ikke hjemme i egentlig bymæssig bebyggelse, fordi volden/skærmen virker som en bymæssig barriere eller skillemur, der ødelægger bylivet.

De kan dog være berettigede nødløsninger langs motorveje og jernbaner i bymæssig bebyggelse, fordi disse i forvejen udgør en bymæssig barriere.
Jordvolde kan her med fordel udnyttes til rekreative fritidsformål for beboerne.

Effekten af en typisk støjskærm langs motorvejen er desværre alt for ofte beskeden. Ofte er det kun de første 2-3 parcelhusrækker, der oplever en ganske beskeden støjreduktionen.

Træer og buske som støjskærm: Som regel vil støjen gå gennem beplantning, men f.eks en tæt nåleskov kan virke støjdæmpende. På støjvolde kan træer og buske bidrage til at nedsætte vindhastigheden op over volden og dermed bidrage med en positiv effekt.