Hvem er vi?

e-mail: post@trafikstoej.dk
fingerplan
Foreningen er stiftet af en gruppe borgere fra kommunerne langs Køge Bugt og på hovedstadens Vestegn:
Fra Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre til Rødovre.

Vi lider under støjen fra Danmarks mest trafikerede motorveje, ringveje, S-toget og nu også den nye København-Ringstedbane.
Foreningen er 'tværpolitisk' og uafhængig af partipolitiske interesser. Se bestyrelsen og repræsentanter for de enkelte kommuner her.

Vores særkende er, at vi har forskningskompetence i foreningen qua vores akademiske medlemmer og vores forskningsnetværk på de trafikplanlægningsmæssige, byplanmæssige, juridiske, økonomiske, ingeniørmæssige og entreprenørmæssige områder.
Vores historie kort: Foreningen startede i 2012, fordi åbningen af Storebæltsbroen og Øresundsbron medførte en kraftig stigning i trafikken på Køge Bugt motorvejen, Holbæk motorvejen og M3 og dermed også en kraftig stigning af trafikstøjen.

Dengang var kommunerne slet ikke med på, at trafikstøj var et væsentligt problem. Ikke alle kommuner i vores område var forpligtet af EU til at registrere støjen og lave støjhandlingsplaner, som der i øvrigt ikke var pligt til at implementere. Tværtimod mente kommunerne, at borgerne først og fremmest skulle være glade for fremkommeligheden på motorvejene. Nogle mente derfor, at hastigheden på motorvejene skulle op og kun Ib Terp (Brøndby) var enig med os i, at hastigheden skulle ned til 80 km/t.
Derfor arrangerede vi borgermøder om trafikstøjen, hvor borgerne kunne komme til orde. Vi inviterede også borgmestrede fra Køge Bugt kommunerne med, og de blev overraskede over, at deltagelsen hver gang var overvældende, hvilket fik dem til at skifte ham. En medvirkende årsag til dette var sikkert også anlægget af Kbh-Ringstedbanen. Men borgmestrene ser typisk problemerne og løsningerne i et kommunalpolitisk perspektiv, som er for snævert for os, al den stund at den store støjforurener er staten.

Endvidere var situationen den, at der ikke eksisterede relevant informationsmateriale om trafikstøj og dens reduktion, hvorfor vi igangsatte projekter til udarbejdelse af sådant materiale.
Vi deltog endvidere i de første Folkemøder på Bornholm, hvor vi fik kontakt til folketingspolitikere fra relevante partier. Vi har siden dyrket kontakten til landspolitikere, Transportudvalget og lokale folketingsmedlemmer. Vi har samarbejdet med Vestegnens Trafikforum før sidste folketingsvalg, vi har lavet seminarer om Storkøbenhavns by- og trafikudvikling for politikerne. Se eksempelvis kronik i Berlingske, juni 2017 på vores hjemmeside.
I 2016 samlede vi vores informationsmateriale i en borgerhåndbog: TRAFIKSTØJ SET FRA BORGERNES PERSPEKTIV, som kan downloades fra vores hjemmeside. (Denne håndbog udkom før Gate21's 'kopi').

Vores håndbog og hjemmeside er blevet brugt flittigt af grupper i Østjylland, på Fyn og i Nordsjælland, ligesom vi også har ydet råd og vejledning.

Der lægges i øvrigt løbende artikler ud på hjemmesiden. Se menupunktet 'DOWNLOAD'.

Vi samarbejder bredt, men eksempelvis ikke med 'Gate21', fordi deres støjprojekter er for meget 'hokus pokus' og altid kobles sammen med private virksomheder, der skal tjene penge på borgernes støjgener. Gate21 har ikke selvstændig kompetence ift trafikstøj og styres stramt af borgmestrene, som formentlig ser Gate21 som et middel til at dæmpe borgernes modstand mod trafikstøjen. Hvis borgmestrenes Gate21 havde ment indsatsen mod trafikstøj alvorligt, havde de forlængst nedsat hastigheden på de mest støjende kommunale veje!

Som et eksempel på, at vi forsøger at skubbe støjdæmpningen i gang, tilbød vi i efteråret 2017 både Ishøj og Vallensbæk flere km. kombi-støjvold helt gratis, baseret på overskudsjord. Voldene kunne på 'bagsiden' kombineres med faciliteter til urbane fritidsinteresser.
Vores initiativ skal ses i lyset af, at staten ikke ville støjdæmpe vores motorveje, selvom trafikstøjen er værst her på Vestegnen! For os var det en øjenåbner. at Gate21 bekæmpede forslaget sammen med Vallensbæks konservative borgmester, mens Ishøj har lavet lokalplan for et sådant projekt, og er i gang med implementeringsprocessen.Vores MÅL, VISION & MISSION:

Vores mål: At reducere den massive trafikstøj til under grænseværdien (58 db) med anvendelse af støjdæmpende asfalt, hastighedsregulering og nye aktive og passive støjdæmpende foranstaltninger.

Vores Vision: At skabe bæredygtige rammer for vores by, således støjen fra trafikken reduceres tilstrækkeligt til at også udendørs aktiviteter i vores boligområder bliver forsvarlige.

Vores Mission: Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til trafikstøj, dens negative konsekvenser samt dens reduktion. Herunder kendskabet til forskning og innovation inden for støjdæmpende systemer, således nye metoder hurtigt kan bringes i anvendelse til at dæmpe støjen, til glæde for nulevende og kommende generationer i Hovedstadsområdet.
LØSNINGEN
Det behøver ikke koste en formue at reducere trafikstøjen. Se menupunktet: 'LØSNINGEN / Hvad kan gøres'.

Vores politikere troede de løste et stort problem for fremkommeligheden, da de etablerede motorvejene og baneforbindelserne i vores bymæssige områder, men de skabte i virkeligheden et endnu større problem med den ubærlige trafikstøj for de borgere, der tilfældigvis er naboer til de store trafikårer.

Men med den viden, vi har i dag, er det heldigvis ikke for sent, at:

  • Anerkende trafikstøjen som et samfundsproblem, der skal løses i prioriteret rækkefølge efter hvor det er størst. Det vil sige først i hovedstadsområdet!
  • Vedgå, at problemet kan løses, både midlertidigt på kort sigt og permanent på langt sigt.
  • Topprioritere støjbekæmpelsen, det vil sige, tildele tilstrækkelige ressourcer til området.
  • Involvere befolkningen i debatten om de løsninger, der skal iværksættes.
  • Forberede de langsigtede løsninger, der skal drøftes og realiseres.